DataGridView 的右键菜单(ContextMenuStrip)

DataGridView, DataGridViewColumn, DataGridViewRow, Data […]

|

DataGridView 如何冻结列或行

冻结列或行对于显示重要的行或列非常重要,Excel等表格编辑软件都提供了相应功能,DataGridView控件 […]

如何去掉DataGridView最后一行的空白行

只需要设置属性即可,代码如下:

第 1 页,共 1 页1